• On-line dotazník pre mentoringovú kultúru v malých a stredných podnikoch

  1. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
  2. PRIDANÁ HODNOTA MENTOROVANIA
  3. VÝHODY PRE MENTUJÚCICH,
  IN?TRUKTOROV, VEDÚCICH
  4. VYKONÁVANIE MENTORINGU V MALÝCH A STREDNÝCH PODNIKOCH

  1. Názov firmy (nie je povinné):
  2. Krajina:
  3. website (nie je povinné) :
  4. Meno kontaktnej osoby (nie je povinné) :
  5. Funkcie / pozície kontaktná osoba v organizácii:
  Riadite? obchodnej spolo?nosti Oddelenie ?udských zdrojov Vedúci ostatných oddelení Iné
  5.1 Prosím zvo?te jednu z možností
  5.2 Ak je na "?alšie", uve?te
  6. Telefónne ?íslo (nie je povinné) :
  7. E-email (nie je povinné) :
  8. Po?et zamestnancov:
  < 50 zamestnancov 50 až 100 zamestnancov 101 až 250 zamestnancov viac ako 250 zamestnancov
  8.1 Prosím zvo?te jednu z možností
  9. Odvetvia hospodárskej ?innosti:
  Priemysel Slu?by Turism Ostatné
  9.1 Prosím zvo?te jednu z možností
  9.2 Ak je na "?alšie", uve?te

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |