• On-line dotazn�k pre mentoringov� kult�ru v mal�ch a stredn�ch podnikoch

  1. Z�KLADN� INFORM�CIE
  2. PRIDAN� HODNOTA MENTOROVANIA
  3. V�HODY PRE MENTUJ�CICH,
  IN?TRUKTOROV, VED�CICH
  4. VYKON�VANIE MENTORINGU V MAL�CH A STREDN�CH PODNIKOCH

  1. N�zov firmy (nie je povinn�):
  2. Krajina:
  3. website (nie je povinn�) :
  4. Meno kontaktnej osoby (nie je povinn�) :
  5. Funkcie / poz�cie kontaktn� osoba v organiz�cii:
  Riadite? obchodnej spolo?nosti Oddelenie ?udsk�ch zdrojov Ved�ci ostatn�ch oddelen� In�
  5.1 Pros�m zvo?te jednu z mo�nost�
  5.2 Ak je na "?al�ie", uve?te
  6. Telef�nne ?�slo (nie je povinn�) :
  7. E-email (nie je povinn�) :
  8. Po?et zamestnancov:
  < 50 zamestnancov 50 a� 100 zamestnancov 101 a� 250 zamestnancov viac ako 250 zamestnancov
  8.1 Pros�m zvo?te jednu z mo�nost�
  9. Odvetvia hospod�rskej ?innosti:
  Priemysel Slu?by Turism Ostatn�
  9.1 Pros�m zvo?te jednu z mo�nost�
  9.2 Ak je na "?al�ie", uve?te

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |