• Kwestionariusz online dotycz?cy kultury mentoringu w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach

  1. INFORMACJE OGÓLNE
  2. WARTO?? DODANA MENTORINGU
  3. KORZY?CI DLA OSÓB MENTOROWANYCH, MENTORÓW I MANAGERÓW
  4. REALIZACJA MENTORINGU W MALYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORDTWACH

  1. Nazwa spó?ki nie obowi?zkowe):
  2. Kraj:
  3. Website (nie obowi?zkowe) :
  4. Osoba kontaktowa (nie obowi?zkowe) :
  5. Stanowisko osoby kontaktowej:
  CEO Dzia? HR Szef innego dzia?u Inne
  5.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  5.2 Je?eli "inne", prosz? okre?li?
  6. Numer telefonu (nie obowi?zkowe) :
  7. E-email (nie obowi?zkowe) :
  8. Liczba zatrudnionych
  < 50 pracowników 51 - 100 pracowników 101 - 250 pracowników >250 pracowników
  8.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  9. Sektor dzia?alno?ci gospodarczej:
  przemys? Us?ugi turystyczna Inne
  9.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  9.2 Je?eli "inne", prosz? okre?li?

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |