• Kwestionariusz online dotycz?cy kultury mentoringu w ma?ych i ?rednich przedsi?biorstwach

  1. INFORMACJE OG�LNE
  2. WARTO?? DODANA MENTORINGU
  3. KORZY?CI DLA OS�B MENTOROWANYCH, MENTOR�W I MANAGER�W
  4. REALIZACJA MENTORINGU W MALYCH I SREDNICH PRZEDSIEBIORDTWACH

  1. Nazwa sp�?ki nie obowi?zkowe):
  2. Kraj:
  3. Website (nie obowi?zkowe) :
  4. Osoba kontaktowa (nie obowi?zkowe) :
  5. Stanowisko osoby kontaktowej:
  CEO Dzia? HR Szef innego dzia?u Inne
  5.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  5.2 Je?eli "inne", prosz? okre?li?
  6. Numer telefonu (nie obowi?zkowe) :
  7. E-email (nie obowi?zkowe) :
  8. Liczba zatrudnionych
  < 50 pracownik�w 51 - 100 pracownik�w 101 - 250 pracownik�w >250 pracownik�w
  8.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  9. Sektor dzia?alno?ci gospodarczej:
  przemys? Us?ugi turystyczna Inne
  9.1 Prosz? wybra? jedn? z opcji
  9.2 Je?eli "inne", prosz? okre?li?

    

 
BMW - Be a Mentor in the Workplace © 2014 |